Brunszvik Teréz (1775-1861)1775. július 27. Pozsony. Születése. Anyja: báró Seeberg Anna. Apja: ifj. Brunszvik Antal kamarai titkár (később: tanácsos, királyi biztos, főispán).
október 7. Nagyapja, id. Brunszvik Antal kancelláriai tanácsos elnyeri a grófi rangot.

1785-től a család felváltva Martonvásáron, ill. Budán lakik.

1788-1789 Másfél évet tölt egy bécsi nevelőintézetben.

1789 Nyitrán, a megyeházán szemtanúja a II. József magyarellenes intézkedései miatt elégedetlenkedő nemesek lázadásának, amely majdnem királyi biztos apja életébe kerül.

1793. november 5. Apja halála.

1799 májusa Bécsben a húgával, Jozefinnel együtt zongoraleckéket vesznek Beethoventől. A család és a zeneköltő életre szóló barátságának kezdete.

1805 Mátkasága Szily Antal huszárkapitánnyal. Esküvőjüket a család meghiúsítja.

1806. májusa - augusztus Jozefinnel meglátogatják a húgukat, Karolinát az Erdély peremén lévő Hosszúfalván, aki július 3-án világra hozza az első gyermekét, Teleki Blankát.

1808. augusztusa - 1809. júliusa Első külföldi útja (Németország, Svájc, Itália). Útitársai: a húga, Jozefin és az ő két fia. Naplóírásának kezdete.
augusztus 25-től Salzmann intézetében a Gothához közeli Schnepfenthalban.
október-november Hat hét Svájcban Heinrich Pestalozzi yverdoni nevelőintézetében.
1809. március 29. Pisa. Istenélmény - Teréz lelki "születésnapja". Tudatosul benne hivatása: a szellemi-lelki anyaság.

1810-1816 Szolgálata Jozefin gyermekei mellett Morvaországban (Wittschap), Bécsben, Martonvásáron.
Naplóiban: nőnevelési és intézetalapítási tervek.

1817-től Budán él. Anyja és ő magukhoz veszik a félárva Derecskey Lujzát.
Az országos éhínség idején a budai Jótékony Nőegylet tagjaként segíti a rászorulókat, és a leányaik részére
kézimunka-tanítást szervez.
Barátsága és szerelme Migazzi Lajossal.

1821 Német nyelvű versei a Vaterlandisches Almanach für Ungarn c. lapban.
március 31. Húga, Jozefin halála.

1825-1828 Maga mellé veszi a Lányi és a Sigray család két-két leányát, akiknek a nevelését irányítja.
Ezekben az években Teleki Blanka is náluk lakik Budán, és festészetet tanul.

1827 Pestalozzi és Beethoven halálának éve.
Értesül az angol "kisgyermekiskolákról" (infant school), amelyek mintájára megkezdi az első
óvoda alapításának előkészületeit.

1828. június 1. Budán, a Mikó utcában megnyitja Közép-Európa első kisdedóvó intézetét.
október 15. Az óvoda mellett hét éven felüli leánykák részére "kézmű-oskolát" nyit.

1829 Közreműködik három újabb pest-budai és az első vidéki (besztercebányai) óvoda megalapításában.

1830. május 5. Az első bécsi óvoda megnyitása
május 13. Anyja halála.
június 23. Elnökletével óvodai egyesület alakul. Elnevezése: Nemzeti Egyesület a kisdedek koránti
nevelésére nézve gyám és képző intézetek által
szeptembertől hat-nyolc hónap Pozsonyban
november 4. Díszvendég Bécsben, a harmadik óvoda megnyitó ünnepségén
november 4. Közreműködésével megnyílik az első pozsonyi kisdedóvó intézet

1831 tavasza. A második pozsonyi óvoda megnyitása
         
1832. április  A Nemzeti Egyesület feloszl(at)ása
május 7. Az első linzi óvoda megnyitása. Teréz az alapítás előkészítését a tanácsaival és kiadványok küldésével támogatta. 
június 1. Pesten, egy elnökletével alakult egyesület megnyitja a belvárosi mintaóvodát. 
július 1. József nádor elvéteti tőle az első négy óvodát, és a három budait a Budai Jótékony Nőegylet, a lipótvárosi intézetet pedig a pesti városi magisztrátus hatáskörébe utalja.
Teréz a kézmű-iskoláját a Pest-belvárosi óvoda mellé telepíti. Az óvóképzés is ott folytatódik.
november 1. Óvodaalapítás Nagyszombatban.
Megjelenik A' Négy első Kisgyermeki Őr-, s Gondviselés Intézetekről… c. füzet, amelyben Teréz és a társai számot adnak az első két év eredményeiről         

1833 Teréz Pozsonyban.

1833. november - 1834 nyara. A második külföldi (müncheni) utazása
november 7-10.  Linz és a közeli Wels óvodájának megtekintése
november 14. - 1834. június közepe: München
Audiencián a királynőnél (dec. 7.) Részvétele óvodaalapításokban.
1834. május 1-3. Látogatóban Augsburgban; megismerkedése J. G. Wirth-tel (1834. máj. 1-3.)

1834. augusztus 2. Pest. A Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesület első alapító levele. 
Aláírói között első helyen Teréz neve áll.

1835. január - augusztus. A harmadik külföldi (itáliai) utazása (Róma, Nápoly, Toscana)
augusztus: óvodalátogatások Pisában és Firenzében.            
októbertől Martonvásáron

1836. január - április. Pesten
március 5.  Kiszorul a Kisdedóvó Intézeteket Terjesztő Egyesület vezetőségéből.
ápr.-máj.: Teleki Blankával és Emmával Pozsonyban és Bécsben
Megjelenik a Számadás a kisdedóvó intézetekről (1830. júl.-1833. dec.) c. füzete.

1836 májusa -1840 novembere. A negyedik külföldi utazása (Drezda, München, Genf, Párizs, London)
1836. május-augusztus: Drezdában a Teleki nővérekkel
1836. szeptemberértől Münchenben Teleki Blankával. A korábbi óvodaszervezések folytatása.
1837 szeptemberétől Genfben. Óvodákat és nevelőintézeteket látogat.
1838. augusztusától 1839 októberéig Párizsban Teleki Emmával.
1839. októberétől 1840 augusztusáig Angliában (Cheltenham, London, Oxford stb.) Főként a Lancaster-módszert alkalmazó nevelőintézeteket tanulmányozza. Látogatás néhány kisdedóvó intézetben (infant school)
1840. augusztus 12. - november 8. Útban Londontól Brüsszelen át Bécsig.
augusztus 21. - szeptember 21. Frankfurt. Onnan szeptember 12-15-én látogatás Theodor Fliedner diakonissza óvónőképző intézetébe (Kaiserwerth, Düsseldorfhoz közel)
szeptember 26. - október 28.: Münchenben Teleki Blankával.
november 8. - 23.: Bécs, Pozsony, Nagyszombat
november 27-től Ismét Pesten
A német Friedrich Fröbel megalapítja az első gyermekkertet (Kindergarten).

1841. május. Hat év után először Martonvásáron
június 3. - szept. 11. Arad, Világos, Soborsin
Közben augusztus 14-21. között: Lugos, Karánsebes, Mehádia, Orsova.
Részvétele óvodaalapításokban. (Arad, Világosvár)
szeptember 14-től Ismét Pesten
szeptember 20-24. Hidján (Tolna vm.) Bezerédj Istvánnál és a tolnai kisdedóvó képző intézetben.
október 28-tól Felsőlövőn, majd november 2. és 28 között Bécsben

1842. február Levél Friedrich Fröbeltől, aki részletes leírást ad pedagógiai nézeteiről és módszereiről. Foglalkoztató eszközeit is megküldi.
június 20. - július 14. Martonvásáron. Közben július 2-től négy nap Alcsúton.
augusztus 8. - szeptember 26: Alsókorompa, Nagyszombat, Fehértemplom
            október 10-én beköltözik a pesti Duna-parton lévő Wieser-házban bérelt lakásába.

1843 júniusa Martonvásáron
július 7-22. Teréz és Blanka a Párizsba tartó Teleki Emmát és a férjét, de Gérando Ágostot Pozsonyon
és Bécsen át gőzhajón Linzig kísérik.
augusztus-november. Blanka Pesten Teréznél vendégeskedik.

1844. április 24. Megjelenik a Terv és felhívás egy magyar nevelőnéket képező nevelőintézet felállítására című
írása a Világ hasábjain.
június 26: Nevelt lánya, Derecskey Lujza hazatérése Angliából
október 11-31.: Martonvásáron

1845. május 16. - június 6.: Tengelic, Hídja, Miszla: látogatás Bezerédjéknél és Kissné Csapó Idánál. 
június 7-től egy hónap Martonvásáron
július 24. - szeptember eleje:  Alsokorompa, Nagyszombat
október 13. - 20. Martonvásár
Nőnevelő-intézetegyüttes felállítását tervezi. (nevelőintézet főrangú leányoknak, mintaóvoda, cselédiskola,
nevelőnő-képző)

1846 Elkezdi írni az emlékiratait.
január 11. Díszvendég a Pestalozzi halálának 100. évfordulója tiszteletére rendezett pesti ünnepségen.
május-november: Bécs, Burgenland (Felsőlövő, Tarcsa), Felsőlendva
december 1. Pesten megnyílik Teleki Blanka hazafias nőnevelő intézete.

1847. május 25-től egy hónap Martonvásáron
           szeptember 15-től néhány hét Martonvásáron

1848-1849 A forradalom és szabadságharc lelkes híve. '48 nyarának Martonvásáron töltött hónapjait leszámítva
Pesten tartózkodik, s naplóíróként krónikási feladatot vállal.
1848 második fele: az első (krisztinavárosi) óvodáját igazgatja.
1849. augusztus 1. Közreműködésével Budán, a Tabánban magánóvoda nyílik.

1850. augusztus-október Teleki Blankánál a Szatmár melletti Pálfalván. Látogatás Hosszúfalván is.

1851. május 13. Teleki Blanka letartóztatása. Vizsgálati fogsága Nagyváradon és a pesti Újépületben.
november Házkutatás Teréznél, akit szintén vád alá helyeznek.

1852. október-november Teréz kihallgatásai a hadbíróságon.
november 6. A Kisdedóvó Intézeteket Terjesztő Egyesület tiszteletbeli tagjává választja.
december 12. Kérvénye Ferenc Józsefhez Blanka sorsának megkönnyítése érdekében.

1853. június 22. Ítélethirdetés Teleki Blanka perében. Fogsága színhelyei: Kufstein, majd (1855-től) Laibach.

1854. szeptember 5. Teréz utolsó kihallgatása.

1855. január 26. Az ellene kezdeményezett haditörvényszéki eljárást a korára való tekintettel felfüggesztik.

1855 Befejezi az emlékiratait és a naplóírást is.

1856 Pestről a Váchoz közeli Dukára, unokahúga birtokára költözik.
május 13. Buda, Újlak: Teréz utolsó óvodaalapítása.

1857. május 16. Az amnesztiával szabadult Teleki Blankát Bécsben várja.
novembertől Blanka önkéntes emigrációban (München, Stuttgart, Drezda)

1859 Az ötödik külföldi útja. Drezdában utoljára találkozik Teleki Blankával és de Gérandóné Teleki Emmával.

1861. szeptember 23. Halála Vácdukán.
szeptember 27. Temetése Martonvásáron, ahol Lővei Klára mondott búcsúbeszédet.

1865. május 18. Pesten a Nemzeti Múzeum dísztermében Kacskovics Lajos tartott felette emlékbeszédet.

1868 Megjelenik Rapos József Brunswick Teréz grófhölgynek, a legnagyobb magyar honleánynak élete és műve; vagyis a köz-alapnevelés-ügy múltja és jelene hazánkban című összefoglalója.

1871 Közadakozásból elkészül Teréz márvány mellszobra, Aradi Zsigmond alkotása.