A Teleki Blankával kapcsolatos főbb irodalomból

(Az Őrláng c. lap írásait ld. alább, külön!)

Bajomi Lázár Endre: Az ellenálló Teleki Blanka. Magyar Nemzet 37(1981) 186.sz. aug. 19. 14. p.
Bajomi Lázár Endre: Teleki Blanka sírja. Magyar Hírek 1977. máj. 1. sz. 4. p.
Bajomi Lázár Endre: Teleki Emma életéről és műveiről. Irodalomtörténet 1976. 4. sz. 910–941. p.
Borbíró Fanni: A magyar-francia kapcsolatok történetének elfelejtett hőse. Teleki Emma élete és művei. In Sic Itur ad Astra [Fiatal történészek folyóirata] 2003/3.sz.
Borbíró Fanni: Történelmi lecke lányoknak. Teleki Blanka mitikus alakja a nemzet emlékezetében. In Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században (Szerk.: Pető Andrea) Bp. 2003. 29–54. p.
Brunsvik Teréz: Félszázad életemből (Ford.: Petrik Béla). In Czeke Marianne –H. Révész Margit: Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Emlékiratai Bp. 1926. 39–108. p.
Brunszvik Teréz: „Magyarország, Veled az Isten!” Naplófeljegyzései 1848–1849. (S.a.r., bevez., jegyz.: Hornyák Mária) Bp. 1999.
Fábri Anna (szerk.): A nő és hivatása. Szemelvények a magyar nőkérdés történetéből 1777–1865. (Szerk., előszó – –) Bp. 1999.
Fekete Sándor: A veszedelmes lázadó (Teleki Blanka emlékezete). Új Tükör 18(1981) 50.sz. 22–23. p.
Fekete Sándor: Adatok Vasvárihoz. Blanka és Pál. In Vasvári Pál: A szerelmes bajnok (S.a.r., előszó, jegyz.: Simor András) Bp. 1996. 57–60. p.
Fekete Sándor: Blanka és Pál. Magyar Nemzet, 1987. okt. 24. (251. sz.) 10. p.
Gáspár Ármin: Teleki Blanka grófnő golgothája. Történelmi képek a szabadságharcból. Bp. 1934.
De Gerando Antonina: Gróf Teleki Blanka élete. Bp. 1892.
De Gerando Ágostné Teleki Emma: Antonina és Attila könyve 1-4. köt. Párizs, 1851-1864.
Hentaller Lajos: Vérrózsák. 1. köt. Nők a szabadságharcban. Bp. 1906.
Hermann Róbert: Vasvári Pál (1826–1849) In: A márciusi ifjak nemzedéke (Szerk.: Körmöczi Katalin) Bp. 2000. 27–69. p.
Hornyák Mária: A martonvásári Brunszvikok leszármazottja: Teleki Blanka (1806–1862). MartonVásár 2002/1. sz. 25–26. p.
Hornyák Mária: Ahol Vasvári elesett. Új Tükör 20(1983)30. 18–19. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz „szellemi gyermeke”: Teleki Blanka (1806–1862) Martonvásár, 2001. (Őrláng füzetek 4.)
Hornyák Mária: De Gerando Ágostné Teleki Emma (1809–1893). Martonvásár, 2009.  (Őrláng füzetek 12.)
Hornyák Mária: Hogy eszmémnek létet adjak. Teleki Blanka és leánynevelő intézete. 1–2. rész. Taní–Tani 2003/22-23. sz.: 181-195. p.; 24-25.sz.: 131–153. p.
Hornyák Mária: Hozzászólás Nemeskürty István: Egy anyakönyv titkai c. írásához. Új Tükör 18(1981)10. sz. 45.p.
Hornyák Mária: Karolina, a „huncut grófnő ”. Uő: Beethoven, Brunszvikok, Martonvásár. Martonvásár, 1993. 52–59. p.
Hornyák Mária: Kérdő- és hiányjelek a Teleki Blanka–irodalomban. Magyar Nemzet 37(1981)24.sz. 9.p.
Hornyák Mária: Ó nőlly, épülj remek csemete!” Gróf Teleki Imre (Blanka apja) neveltetése az 18. század végén. Neveléstörténet 3(2006) 3–4. szám: 5–23. p.  
Hornyák Mária: Teleki Blanka (Hosszúfalva, 1806. júl. 3.– Párizs, 1862. okt. 23.) In: Nemzeti évfordulóink 2006. Bp. 43. p.
Hornyák Mária: Teleki Blanka 200. születésnapjára. MartonVásár 2006/2. 30. p.
Hornyák Mária: Teleki Blanka alakja az irodalomban. Fejér Megyei Könyvtáros 21(1981)1.sz. 30–36. p.
Hornyák Mária: Teleki Blanka édesanyja: Brunszvik Karolina. MartonVásár 2010/1. 31–32. p.
Hornyák Mária: Teleki Blanka és a sajtó. Magyar Könyvszemle 118 (2002) 3. sz. 306–317. p.
Hornyák Mária: Teleki Blanka szatmárpálfalvi „műhelye”: 1849–1851. In: Szatmáriak az 1848/49-es szabadságharcban (Szerk.: Kónya László) Szatmárnémeti, 1999. 73–81. p.
Hornyák Mária (szerk.): A francia-magyar kapcsolatok történetének fényes láncszeme: de Gérando Ágost (1819–1849). (Bevez., szerk.: – –) Martonvásár, 1999. (Őrláng füzetek 2.)
Hornyák Mária (szerk.): Brunszvik Teréz, Teleki Blanka és De Gérandóné Teleki Emma Kossuth Lajosról (Összeáll., vál., bevez.: – –) Martonvásár, 2002. (Őrláng füzetek 7.)
Kacziány Géza: Magyar vértanúk könyve. Bp. 1906.
Kertész Erzsébet: Szeretném Blankát boldognak látni. Pécs, 1998.
Kertész Erzsébet: Teleki Blanka. Életrajzi regény. 1. kiad. Bp. 1966.  
Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1777–1848. 2. köt. Bp. 1927.
Lestyán Sándor: Teleki Blanka. Bp. 1951.
Lukács Tibor: Teleki Blanka és Leövey Klára várfogságáról. Pedagógiai Szemle 35(1985) 565–571. p.
Miskolczy Ambrus: A legendák varázsa. Jules Michelet kelet-európai mítoszai és a magyar–román párbeszéd a 19. század derekán. Bp. 2000.
Nagyné Szegvári Katalin: A nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban 1777–1918. Bp. 1969.
Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt. Világostól Solferinóig. Bp. 1981.
Orosz Lajos (szerk.): A magyar nőnevelés úttörői (Összeáll., bevez., jegyz.: – –) Bp. 1962.
P. Szathmáry Károly: Gróf Teleki Blanka életrajza. Lővei Klára jegyzetei nyomán. Bp. 1886.
Pálffy Ilona: Nők a magyar függetlenségért. Bp. 1952.
Péntek László: Akiket Kalotaszeg nem feled. In memoriam: Vasvári Pál 1849. július 6. Tiszavasvári, 1998.
Péntek László: Bölcsőtől a csatatérig [Vasvári Pálról]. Zilah, 2000.
Pukánszky Béla: A nőnevelés évezredei. Bp. 2006.
Ratzky Rita: Teleki Blanka (1806-1862) In A márciusi ifjak nemzedéke (Szerk.: Körmöczi Katalin) Bp. 2000. 498–501. p.
Rubin Péter: Francia barátunk, Auguste de Gerando (1819–1849) Bp. 1982. (Irodalomtörténeti füzetek 105.)
Sáfrán Györgyi (szerk.): Teleki Blanka és köre. Antológia (Vál., bevez., jegyz.: – –) Bukarest, 1979. Kriterion K.  
Sáfrán Györgyi (szerk.): Teleki Blanka és köre. Karacs Teréz, Teleki Blanka, Lővei Klára. (Vál., s.a.r., előszó, jegyz.: – – ) Bp. 1963.
Somkúti Gabriella: Egy lengyel hazafi a magyar szabadságharcban. Meiszner József (1823–1897). Művelődés (Kolozsvár) 60(2007) febr. szám, 20–25. p. (A Teleki család által rejtegetett egyik menekültről szóló tanulmány szerzője: a dédunoka.)
Sz. Solymos Bea: Kufsteini rózsák. Gróf Teleki Blanka élete. [Regény] Bp. 1943.
Teleki Sándor: Nagybátyám újévi ajándéka. In: Teleki Sándor emlékezései. (S.a.r.: Görög Lívia) Bp. 1958. 45–48. p. [Teleki Blanka apjáról]
Vay Miklós: A pesti Újépület. In Emléklapok vajai báró Vay Miklós életéből. (Bevez.: Lévai József). Bp. 1899. 211–224. p.

TELEKI BLANKÁRÓL – AZ ŐRLÁNG (1995-2011)
 (Megjegyzés: a szerző nevét csak a nem Hornyák Mária tollából származó írásoknál tüntettük fel.)   
(A lap egyes számai letölthetők az Alapítvány Honlapjáról. Ld. www.brunszvikterez.hu/kiadványok)

Az Őrláng című lapunk – a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány
célkitűzéseihez igazodva – Brunszvik Teréz főbb rokonai, mindenekelőtt Teleki Blanka eszmei örökségének népszerűsítését is feladatának tekinti. Ennek bizonyítéka az alábbi lista is, amely két cikksorozatra, valamint több olyan cikkre és híranyagra hívja fel a figyelmet,
amelyről a T. Olvasó másutt nem, vagy alig olvashat.

Teleki Blanka (1806-1862) Őrláng [Hírlevél] 4. sz. 1995. 3. p.
Teleki Blanka földi maradványait a magyarok hazavárják! Őrláng [Hírlevél] 4. sz. 1995. 3. p.
Teréz, Blanka és Antonina első és utolsó közös együttléte. Őrláng 1996/1. sz. 3.p.
1996 a Teleki Blanka–évfordulók éve. Őrláng. 1996/2. sz. 3. p.
Teleki Blanka élete 1. (Cikksorozat I.) Őrláng. 1996/2. sz. 3-4. p.
Teleki Blanka élete 2. (Cikksorozat I.) Őrláng 1996/3-4. sz. 5-7. p.
Balogh Józsefné Deák Katalin: Szatmárnémetiben, Teleki Blankára emlékezve. Őrláng 1996/3-4. 8. p.
Teleki Blanka élete 3. (Cikksorozat I.) Őrláng 1997/1-2. sz. 5-6. p.
Nagy Ágnes: A máramarosi [Lővei Klára-]ünnepség résztvevői voltunk. Őrláng 1997/1-2. sz. 7. p.
Teleki Blanka élete 4. (Cikksorozat I.) Őrláng 1998/1-2. sz. 5. p.
De Gérando–Teleki Judit: Teleki Blanka: egy új világ élesztője. Őrláng 1999/1. sz. 4. p.
Teleki Blanka élete 5. (Cikksorozat I.) Őrláng 1999/1. sz. 5. p.
Teleki Blanka emlékének ápolása Nagybányán, Szatmárnémetiben, Pálfalván. Őrláng 1999/1. sz. 7.p.
Emlékezés Vasvári Pál halálának 150. évfordulójára. Őrláng 1999/2. sz. 11. p.
Teréz és Blanka reményei a reménytelenségben. Őrláng 1999/3-4. sz. 3. p.
Teleki Blanka élete 6.(Cikksorozat I.) Őrláng 1999/3-4. sz. 5. p.
Emlékmű felavatása Pálfalván. Őrláng 1999/3-4. sz. 5. p.
Teleki Blanka élete 7. (Cikksorozat I.) Őrláng 2000/1-3. sz. 11. p.
Teleki Blanka nyomában. Látogatóban Nagybányán és Máramarosszigeten. Őrláng 2000/1-3. sz. 12. p.
Sebestyén Istvánné: Teleki Blanka sorsüldözött önportréja. Őrláng 2000/4. sz. 4. p.
Teleki Blanka élete 8. (Cikksorozat I.) Őrláng 2000/4. sz. 5. p.
Kufstein anno 2000. [Teleki Blanka várfogságának első színhelye, 1853-1856] Őrláng 2001/1. sz. 4. p.
Teleki Blanka élete 9. (Cikksorozat I.) Őrláng 2001/1. sz. 5. p.  
Amiből kimaradtunk… Teleki Blanka emlékszoba avató Pálfalván. Őrláng 2001/2-4. sz. 4. p.
„Történelmi emlékek bűvkörében”. [Czeke Marianne] Pálfalván, anno 1926. Őrláng 2001/2-4. sz. 4. p.
Teleki Blanka élete 10. (Cikksorozat I.) Őrláng 2001/2-4. sz. 5. p. [A sorozat befejező része]
Teleki Blanka-ereklyék [a Petőfi Irodalmi Múzeumban]. Őrláng 2003/1. sz. 6. p.
A martonvásári [1999-ben alakult] Teleki Blanka Hölgyklubról. Őrláng 2005/3-4. sz. 6. p.
Kétszáz éve született Teleki Blanka. Őrláng 2006/1-4. sz. 7. p.
 „Egy kiállítás képei”. A martonvásári Teleki Blanka Hölgyklub és Alapítványunk közös rendezvénye [Emlékkiállítás a Brunszvik kastélyban] Őrláng 2006/1-4. sz. 8-9. p.
’Képes krónika’. In memoriam Teleki Blanka. 1. rész: Szülővidék, szülőfalu, szülőház (Cikksorozat II.) Őrláng 2006/1-4. 10-11. p.
Teleki Blanka fogságának utolsó színhelye: a laibachi [ma: Ljubljana] várbörtön. Őrláng 2006/1-4. sz. 12. p.
Erinnerung an Laibach – Laibachi emlék. [A börtönből épp hogy szabadult Teleki Blanka 1857. máj. 15-én kelt levele Forrayné Brunszvik Júliához] Őrláng 2006/1-4. sz. 13. p.
A nagybányai Teleki Blanka Nyugdíjas Klub és a ’kerek’ évforduló. Őrláng 2006/1-4. sz. 14. p.
’Képes krónika’… 2. rész: Szülők, testvérek, rokonok (Cikksorozat II.) Őrláng 2007/1-4. sz. 9-10. p.
Teleki Blanka szüleinek 225. születésnapjára. Őrláng 2007/1-4. sz. 10. p.
Az igazi[bb] Teleki Blanka. Őrláng 2008/1-4. sz. 1-2. p.
’Képes krónika’… Teleki Blanka és Kolozsvár. (Cikksorozat II.) Őrláng 2008/1-4. sz. 4-5. p.
 „A hazaszeretet szent lángjától buzdítva. De Gérando Ágostné Teleki Emma (1809-1893) 2009/1-4. sz. 10. p.
’Képes krónika’… 4. rész: A tanítvány és mesterei (Cikksorozat II.) Őrláng 2009/1-4. sz. 8-9. p.
Tóth Andrásné: Tízéves múlt a martonvásári Teleki Blanka Hölgyklub. Őrláng 2009/1-4. sz. 10. p.
Brunszvik Teréz és a Teleki nővérek lengyelek iránti rokonszenvéről. 1. rész. Őrláng 2009/12. p.
’Képes krónika’… 5. rész: Nevelőintézet (1848-1848) (Cikksorozat II.) Őrláng 2011/1-4. sz. 6-7. p.