Idézetek

A./ Idézetek témánként, amelyeket az alábbi kiadványunkban közöltünk:

Brunszvik Teréz. Versek, cikkek, levelek, naplóidézetek.
Jubileumi kiadvány Jézus Krisztus születésének 2000., a magyar
államalapítás 1000., Brunszvik Teréz születésének 225. évfordulójára.
(Bevez., vál., szerk.: Hornyák Mária) Martonvásár, 2000.
Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány
(Őrláng füzetek 3. sz.) 37-44. oldal

1.
A 2000 éve emberré lett Jézusról Krisztusról

Nagy szerencsém, hogy szilárd talajjal rendelkezem, amire építek: a bibliai Jézusom. Nem csupán a történeti, akiről olvassuk, hogy Isten fia (azon kívül, hogy Megváltó), hanem az én Jézusom, akivel kapcsolatom van, aki bennem lakik, a lelkem Őbenne, akit mindenütt megtalálok és meglátok! […] Ember volt, emberként szenvedett és halt meg, ez a Krisztus megért bennünket és közel van hozzánk.

Megváltónk, Megszentelőnk és Barátunk! Ő, az ÚR a mi Istenünk, a mi Jézusunk, annak az Atyának a Fia, aki a mi Atyánk: Minden a Mindenségben.

Nem elég ismerni a történelmet, vagy a dogmákat, vagy az evangéliumok erkölcsét és aszerint élni az üdvösség érdekében - csak Krisztus személye üdvözíthet…

Jézus az Út, az Élet, aki Benne hisz, vagyis úgy cselekszik, ahogy Ő mondja, örök életű lesz már itt, ebben az  életben. Nem elég, ha egyesek abból kovácsolnak érdemet, hogy egy fejezetet elolvasnak Isten igéjéből, szemmel és szájjal, de a szív nem tud róla, nem tartja meg - így semmi sem történt az üdvösségünk érdekében.

Akiben a Fiú, abban az élet, akiben nincs az Isten Fia, abban nincs még élet sem… Isten ezerszer kinyújtja kezét utánunk! Ma, ma a miénk Jézus, avagy csak hallunk róla? Ez két különböző dolog… Csak két embercsoport létezik, élő és holt; középfok nincsen…

Jézus azt mondja: akarom. Mindig fenségességgel szól Istenként: akarom. Azután emberként szelíden: "Simon, szeretsz te engem?"

Jézus a szeretetreméltók közül a legszeretetreméltóbb, s nemcsak az: Ő szeret is. Mi tehát hogyne szeretnénk Őt? Nem látjuk szerető szemmel, ahogyan az apostolok látták, de látni fogjuk, vissza fog térni…

Jézus keres minket,  nem mi keressük őt: ez tévedés lenne és önteltséghez vezetne…
 
Az első lépés a kereszténységben: beismerni szegény bűnös voltunkat, hogy semmi, egyáltalán semmi sincs bennünk, hogy mi semmit, csak az Úr tud bármit is felmutatni!

Hogyan hassak az emberekre? Ahogyan Jézus.

Akik nem ismerik és nem szeretik Jézust, még egyszer keresztre feszítik. Minden bűn egy szeg a kezébe vagy lábába. Ő azért jött, hogy megmentsen bennünket, mi pedig meghiusítjuk ezt a bűn által. Ha meghiusítjuk, a bűn már nem bocsátható meg, csak Őáltala, ha őszintén vezekelve karjaiba vetjük magunkat kegyelemre vagy kárhozatra.

Jézus nem tintával írt, vagy kőbe, mint a tízparancsolatot, hanem hússzívekbe, elmúlhatatlan vonásokkal - a te szívedbe! Minden hívő, minden istengyermek egy eleven levél - a világ felé is így kell megmutatkoznia, hogy mindenki elolvassa amit Jézus odaírt!

A Biblia valóban Isten szava, az elevenen szóló Isten szava; ám ez még nem a gyöngyszem, csupán a föld, és abban [kell] keresni a tulajdonképpeni gyöngyszemet, az pedig: Jézus.

Uram Jézus! Ha megkíméltél volna a kalapácsütésektől, sohasem alakítottál volna a Te szándékod szerint!

Ó, Uram, taníts meg imádkozni! - Az imádság által tanítsd meg azt nekem, hogy közeledjek Hozzád; ily módon Te nemcsak Isten, hanem az én Istenem vagy, az én Jézusom, én pedig a Te gyermeked vagyok; gyermek, Isten gyermeke. Jó nekem!

2.
Az államalapítás millenniumát ünneplő Magyarország múltjáról

Az Ung folyó volt Magyarország eredeti területének határa, ahol [a magyarok] megvetették a lábukat, és megölték a szlávok kapitányát. Oda az első női nevelőintézetet!

A magyarok 60000 asszonnyal jöttek elfoglalni a völgyeket, ezért nem olvadtak össze a szlávokkal. A lombardok, aki hajdan németek voltak, asszonyaik nélkül érkeztek Itáliába és most olaszok….     

Szent István koronája: egyedül az jogosít fel püspökök kinevezésére Magyarországon - mondta a pápa [IX. Piusz] elgondolkodva.

Szép az öreg Rákos és környéke, szép a régi hőskor emléke… A Királyhegy, ahol Corvin Mátyás, a nagy ember sátra állt, számtalan népei között, hogy velük a haza sorsát megvitassa.        

[Amikor] a törökök a szép Budát elhagyták, Magyarország sivatag volt, lakossága kifosztva, az atyák lekaszabolva, az anyák és a gyermekek rabságba hurcolva! A földek műveletlenül maradtak, a bő vízfolyamok kiléptek a medrükből és végtelen mocsárrá változtatták a gazdag országot. Még most, 150 évvel a szörnyű vendég kivonulása után is naphosszat utazik az utazó a kecskeméti pusztaságon úgy, hogy fát, házat, élő lelket nem talál, csak pár gázlómadarat és néhány kutat jó messze egymástól…                                         

Míg más népek a békét élvezték, intézeteket alapítottak, a magyarok három évszázadon keresztül a törökkel és a tatárral küzdöttek, és egyúttal a boldog nyugati országok védőgátja voltak… 

A viszonyaink természetéből adódik, hogy mi nem elégedhetünk meg kis előrelépésekkel, mivel mi elvesztett évszázadokat vagyunk kénytelenek jóvátenni. Európát védelmeztük a török ellen - most segítsen rajtunk Európa: küldjön tanítókat és nevelőket... [1844]

Háromszáz évvel ezelőtt megválasztottuk a kis osztrák főherceget [I. Ferdinándot] a magyar trónra - ő ezáltal hatalmas király lett… Háromszáz év azonban kevésnek bizonyult a rossz kormányzati rendszernek ahhoz, hogy Magyarországot egyesítse és boldogítsa!

A gyermekeket nem szabad felingerelni - mondják a pedagógusok. A nemzeteket sem szabad ingerelni! [1852!]

Vasárnap: szent, szent, szent! Az ifjúság, amelyik semmit nem tud az Evangéliumról! Szegény haza! Az emberek nagyon gyermetegek és éretlenek a 19. században is, Magyarországon különösképpen. [1850]

A neveletlen ifjúság a haza jövőjének a legszomorúbb biztosítéka.

3.
A nevelésről, a nők küldetéséről és a saját magáról

[Hazánk felemelkedéséhez] azt adta kezünkbe a Gondviselés, ami a legnemesebb, a legbiztosabb, s a legkevesebb csalódást okozhatja: Az emberi elme kiművelése nevelés útján!

A nemzet nevelésének a feladata, hogy egyetlen gyermek se legyen rossz és haszontalan.

Mit jelent a nevelés a nép számára? Istent megismerni, Jézust megismerni és a Szentlelket megtapasztalni, az eleven Istent; az életet megtanulni, megtanulni uralkodni saját magán és szenvedélyein...

A kisdedóvók, a nők élete és a gyermekszeretet; a gyermek élete és főleg a női érzék, a gyermekgondozás és az asszonyi lélek - ezeket csak az ész választja el egymástól, ám lényegüket tekintve egyek, mert Isten az emberi nem testi és lelki fennmaradását a gyermekek által az asszonyszívbe és  -lélekbe plántálta.

A nők nagy küldetése az, hogy az emberiség erkölcsi betegségeit gyógyítsák; mikor hatásosabb ez, mint a  durva kinövéseket már zsenge gyermekkorban megfigyelni, növekedésüket és kiteljesedésüket megakadályozni és mégis minden nemes  önzést megjutalmazni. Csírákat ápolni és fejleszteni - mily nagyszerű feladat!

Anya, a gyermekeidet jól akarod nevelni? Nevelj magadnak nevelőt! Neveld saját magadat!

Isten már 50 évvel ezelőtt a magyarokhoz küldött engem, és azt üzente általam: őrködjetek -  vigyázzatok -  a végzet közeleg - vezekeljetek - térjetek magatokba - neveljétek gyermekeiteket -  tegyétek őket bátrakká és istenfélőkké. Nevelés, nevelés és oktatás teszi az embert, és az ember a hazát, - az állampolgárt. De csak kevesen hallgattak rám.

Az Úr engem őrnek rendelt az övéihez, hogy számukra én legyek a hűség, az őhozzá tartozás és az éberség mintaképe - teljesítem a hivatásom, a kötelességem.

Isten engem szervező szellemként akart a hazának adni…

A magányosok: mennyivel több jellem és méltóság, szellem és értelem kell az életben egyedül maradni, mint egy könnyelmű házasságba belemenni. A szamárnak vagy a gazembernek kezet nyújtani vagy elküldeni... Tisztelet az előítélet mentes erénynek!

Nem szeretem, ha grófnőnek neveznek, mivel ennek előnyeit nem akarom élvezni. Engem tehát nyugtalanít, ha hallom, hogy így hívnak. Csak ember, a szó legszebb értelmében, az akarok lenni…

Demokratának, republikánusnak neveztek engem; én pedagógus vagyok, és mivel a pedagógia minden emberért van, úgy szükségszerűen demokratának is kell lennem.

Simonin abbé eléggé a lelkemre köti, hogy írónő legyek; azt mondja, hogy a tehetséget, amit Isten adott, ne temessük el a sötétben, hanem gyarapítsuk, ezért mindazt, ami bennünk van, […] át kell adnunk másoknak, hogy meríthessenek belőle valamit."

Az írás megmarad - nyomtatva 1.000 példányban megmarad - de a szó, a tett?  A bécsiek már most sem  tudják, ki alapította a kisdedóvókat; a férfiak nem tudják, ki [alapította] az egyesületeket…Túlélt vagyok miközben még élek!

Gyermeteg levelek Töröktől és Markovicstól - siralmas! A nemesi nők nem tudnak írni és nem akarnak olvasni; így persze, óriásként emelkedek ki közülük…

Nagy [Felsőbüki Nagy Pál, a szerk.] hosszú beszéde az országgyűlésben: azonnali hihetetlen hatás, ám a szónok hamarosan elfeledve. Ezzel szemben Széchenyi, az író maradandó és valóban reformáló jellegű. Ez mutatja a szónok és az író hatása közötti különbséget. Nekem ugyanilyen sikerem lenne más tekintetben, [de] én azt gondoltam, a nemesség inkább tettekben hasson, mint írásban; ám amit tettem, elfelejtik.

Én, Brunszvik Teréz és Jozefin is mindig álmodozók voltunk, ahogy a világ mondja, amely elveti Jézust: látnokok. A szellemi, a földi világon kívüli magasabb rendű [világban] élve; hogyan is mehetne nekünk jobban ezen a világon, ebben a világban, amit nem becsültünk? Pénzügyek!? Az eszmei vonzott minket, amit szívesen követtünk. Hittünk, reméltünk, szerettünk! Meghitt, szép lelkek!

4.
Bölcsességek innen-onnan

A becsület több mint az élet, mert akkor is él, ha te már meghaltál.

Örök barátság csak ott lehetséges, ahol örök jóság lakik.

Az ember sohasem olyan szép, mint amikor bocsánatot kér és amikor megbocsát; ezek az élet legszebb pillanatai.

A nemes embernek nem vérszerinti, hanem szellemi és szívbéli rokonsága van.

Tudok egy jó szert türelmetlenség ellen: nem törődni a kicsiségekkel, és nem szabad hiúnak lenni...

A megelégedett szív rejtett kincs, amit a bánat sohasem talál meg.

Emberiség - ez egy abszolút fogalom. Sokakat félrevezet e gondolat nagyszerűsége, és elhanyagolják a testvért, aki mellettük áll.

A világtörténelem megértésének kulcsa egyedül Isten igéjében van, ám maga Isten igéje a természeti ember értelme számára elzárt dolog…

Ha magamat keresem a szolgálatkészségben és szívességben, ez az önszeretet kielégítése, ami nem javít rajtam.

A kicsinyességet és az előítéletet a legfennköltebb személynél sem kell tisztelnünk, őket magukat, illetve a bennük lévő jót azonban úgy kell értékelnünk, hogy ezeket nem vesszük tekintetbe.

Ahol a szellem és a lélek eleven, ott az isteni kegyelem mellett a kajánság és féltékenység is jelen van.

A szeretet az élet; az élet gyökere. Aki nem szeret, nem is él.