Brunszvik Teréz  naplóhagyatéka 
"Ki fogja e lapokat, mindazt,
mit 40 év alatt összegyűjtöttem,
olvasni és hasznosítani?"
(Brunszvik Teréz, 1838)

Értékes kor- és kultúrtörténeti dokumentum, egy rendkívül mozgalmas és tartalmas élet írásos vetülete, egy kivételes egyéniség tapasztalatainak tárháza, egy mélyes istenhívő lélek megkapóan őszinte feltárulkozása.
Röviden így jellemezhetjük Brunszvik Teréz naplóhagyatékát, amelynek 62 egysége (zsebnotesz, füzet, kötet), a hozzá tartozó két kötegnyi irattal együtt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében található. Teréz grófnő elsősorban németül és/vagy franciául, olykor pedig angolul jegyzetelt, naplóiban azonban egyéb (olasz, magyar stb.) feljegyzésekkel is találkozhatunk.   
Teréz grófnő 1808 őszétől (kisebb megszakításokkal) közel ötven éven át rótta a feljegyzéseit - kezdetben a maga okulására, később pedig annak reményében, hogy a naplókban felhalmozott ismeretei és tapasztalatai egyszer még a szeretett hazája javára szolgálnak. Hőn óhajtott vágya (mondhatjuk: végakarata) azonban mostanáig csak kis részben teljesült, hiszen e naplóhagyaték még ma is jórészt kiadatlan és kiaknázatlan.
Mindez azért is szomorú, mivel e naplóanyag a maga nemében párját ritkítja: hazánk történetében Brunszvik Terézig, Széchenyi Istvánig és az erdélyi Gyulay Lajosig senkiről sem tudunk, aki az élményeit majd egy életen át feljegyezte volna. És micsoda évtizedeken ívelnek át e naplók! A naplóeoni háborúk idején, a Szentszövetség korszakán, a reményteljes reformkoron, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc dicső másfél esztendején, Haynau rémuralmán és a Bach-rendszer emberpróbáló időszakán.
Brunszvik Teréz naplói "magyar történeti és politikai fontosságukat illetőleg" nem vehetik fel a versenyt Széchenyi naplóival, forrásértékük azonban így is óriási. Ezt felismerve határozta el 1928-ban, az első magyar óvoda megalapításának centenáriumi évében gróf Klebersberg Kunó magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter (a Széchenyi-naplók kiadásának kezdeményezője) Teréz naplóinak közrebocsátását. Közbeszólt azonban a gazdasági válság, úgyhogy a vállalkozás többször is elakadt, mígnem tíz évvel később, 1938-ban legalább az első időszak (1808-1813) feljegyzéseit tartalmazó kötet megjelenhetett a Magyar Történelmi Társulat Magyarország újabb kori történetének forrásai sorozatában.
A fenti kiadványt az irodalomtörténész Czeke Marianne (1873-1944) neve fémjelzi, aki a de Gérandóné Attiláné Teleki Irén grófnő által a Szatmárnémeti melletti Pálfalván (ma: Paulesti) őrzött Brunszvik-hagyatékot "felfedezte" és rendszerezte, s a kiadásának engedélyezésén túl még arra is rábírta a fent említett grófnőt (Teréz húgának, Karolinának az unokáját), hogy eladja azt a ma Szabó Ervinről nevezett Fővárosi Könyvtárnak.
(Minderről ld. az Őrláng 2009/1-4. számát!)
Brunszvik Teréz: - - naplói és feljegyzései. 1. köt. (1808-1813)
(Szerk., bevez., jegyz.: Czeke Marianne) Bp. 1938. CCCCL, 447 p.


A második világháború kitörése és Czeke Marianne elhunyta miatt a naplókiadás megakadt. Elsősorban ennek folytatására hívtuk életre 1994-ben a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítványt, amely az 1840 és 1855 közötti naplóanyag magyar fordításának megjelentetését tűzte ki célul.
A közeljövőben elkészülő kiadvány anyagából 1999-ben, az 1848-1849. évi magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának évében a vonatkozó feljegyzéseket "Magyarország, Veled az Isten!" címmel külön is közreadtuk.

Brunszvik Teréz: "Magyarország, Veled az Isten!" - naplói 1848-1849.
(S.a.r., bevez., jegyz.: Hornyák Mária) Bp. 1999. 277 p.


Irodalom:
Czeke Marianne: Brunszvik Teréz kiadatlan naplói és egyéb hátrahagyott iratai. Kisdednevelés 51(1926) 320-323. p.
Czeke Marianne: Brunszvik Teréz grófnő naplóiról és iratairól. In Brunszvik Teréz grófnő naplói és feljegyzései. 1. köt. 1808-1813. (Szerk., bevez., jegyz.: - -.) Bp. 1938. IX-XXIX. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz naplói. In Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1994. 42-44. p.
Hornyák Mária: Egy csodálatos világ. Brunszvik Teréz naplói. Fejér Megyei Hírlap, 51(1995) 30.sz. 9. p.
Prahács Margit: Brunszvik Teréz naplói és feljegyzései. Magyar Szemle 38 (1939) 192-200. p.

Szemelvények a naplókból:
Czeke Marianne: Brunsvik Teréz [és a zene] 1-4. A Zene 13 (1932-1933) 161-164., 197-199., 212-214., 248-250. p.
Czeke Marianne: Montessori-gondolatok Brunszvik Teréz naplójában. Kisdednevelés 56 (1931) 169-176., 216-221.p.
Hornyák Mária: Beethoven Brunszvik Teréz naplóiban. (S.a.r., bevez., jegyz.: - -) Martonvásár, 2004. 48 p. (Őrláng füzetek 9.)
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz (1775-1861). (Bevez., vál., szerk.: - - ) Martonvásár, 1994. (Idézetek: 11-21. p.)
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz: Versek, cikkek, levelek, naplóidézetek. (Bevez., vál., szerk.: - -) Martonvásár, 2000. (Őrláng füzetek 3.) (Idézetek: 37-44. p.)
Hornyák Mária: Gräfin Therese Brunswick (1775-1861). Martonvásár, 2002. (Őrláng füzetek 6. sz.) (Idézetek: 13-24. p.)
Hornyák Mária: "A tudósok silabizálnak…" Brunszvik Teréz naplóiból. MartonVásár 2008/2. 25-26. p.